Trung tâm Nghiên cứu và Phát

triển Rau hoa quả

Đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc
NCKH và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật
Xây dựng đề tài, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật dài hạn và hàng năm, phục vụ sản xuất phát triển rau, hoa, quả
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu
Điều tra, thu thập, đánh giá tập đoàn gen rau, hoa, quả. Nghiên cứu, chọn , tạo khảo nghiệm và phát triển giống rau, hoa, quả phục vụ yêu cầu sản xuất triển rau, hoa,quả vùng (đặc biệt là cây đặc sản)

Tin tức